Privacy Beleid

Wij hechten waarde aan jouw privacy! In overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij voor de bescherming van jouw privacy en het juiste gebruik van jouw gegevens de voorwaarden betreffende gegevensbescherming geactualiseerd d.m.v. onderstaande Privacy Verklaring:

Stijlarchief.nl, gevestigd aan de Peltlaan 11, 3527 EA te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stijlarchief.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stijlarchief.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stijlarchief.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stijlarchief.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stijlarchief.nl) tussen zit. Stijlarchief.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor Blog verwerking en Woocommerce voor de webshop.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stijlarchief.nl bewaart jouw gegevens na het maken van een bestelling zo lang het nodig is om de bestelling te verwerken plus de periode voor herroeping (maximaal 14 dagen). Tenzij je zelf aangeeft in ons klantenbestand te blijven en graag op de hoogte wil blijven van onze aanbiedingen. In dat geval blijven gegevens als naam, geboorte datum en e-mail adres in ons bestand totdat jij je uitschrijft uit de mailinglist.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stijlarchief.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben verder geen belang jouw gegevens aan derden te verstrekken.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stijlarchief.nl gebruikt op dit moment geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stijlarchief.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stijlarchief.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze

kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stijlarchief.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stijlarchief.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stijlarchief.nl

Contactgegevens:

http://www.stijlarchief.nl

Stationsstraat 2A 3451BX Vleuten

+31613091012

C.L. Ouatid is de Functionaris Gegevensbescherming van Stijlarchief.nl en is te bereiken via info@stijlarchief.nl